Som et resultat af vores udsendte invitation og inspireret af en glimrende avisartikel kunne vi glæde os over at mere end 30 interesserede fra alle egne af landet var mødt op for at høre om Chronomatik og indvielsen af Chronomatisk Forskningscenter. Mødet startede med at Aase Bonde bød velkommen og fortalte om sin interesse for Frede Schandorfs chronomatiske opdagelser og de perspektiver hun kunne ane måtte udspringe fra disse. Derpå gav undertegnede en karakteristik af muligheder omkring udviklingen og formidlingen af de chronomatiske opdagelser.

Efter denne ouverture blev der gjort plads for arrangementets hovedperson - Frede Schandorf - som naturligvis var selvskrevet til at give en første orientering om de chronomatiske opdagelsers baggrund og udvikling. Indledningsvis blev der fortalt om den skepsis hvormed opdageren selv, for mere end 40 år siden, måtte betragte udviklingen af den moderne musik. Hvordan kunne man fx tale om 'atonalitet' så længe man ikke engang havde gjort sig klart hvad der skulle forstås ved begrebet tonalitet? Med undersøgelsen af selve tonalitetsbegrebet og redegørelsen for de simple multiplikationstabeller der danner basis for de kendte tonaliteter, stod man her ved selve begyndelsen - det som i årenes løb skulle vise sig at skabe grobund for en lang række opdagelser, der afslørede helt nye forbindelser mellem musik, matematik og naturvidenskab.

I foredragets indledende bemærkninger var det ikke svært at følge med. Matematikerne fik at vide de kunne "hold pause" medens det musikteoretiske blev omtal - dog med den tilføjelse at rollerne snart ville blive byttet om og matematikerne "få deres sag for". Dernæst gik det løs! Fra den 84-årige - men særdeles veloplagte - foredragsholder strømmede der nu, som de fleste sikkert må have oplevet det, en sand overflod og nye og sammenhænge og grundlæggende tonale og artimetiske - chronomatiske - principper og lovmæssigheder. Foredraget omhandlede 4 relevante hovedtemaer: Tonen, intervallet, vekselvirkninger og bølgemekanik, blev fastholdt gennem kommentarer til nogle store udskiftningstavler med chronomatiske analyser. Hele foredraget er optaget på video og bliver tilgængelige for gennemsyn på Forskningscentret i Augustenborg.

Naturligvis kan man ikke på en enkelt eftermiddag, uanset hvor velforberedt man møder op, gøre klart ("forståeligt") rede for en ganske ny og på sin vis altomfattende videnskabsdisciplin. Frede Schandorf er bedre end nogen klar over dette forhold - hvad han dog også gav udtryk for i slutningen af foredraget. Det er imidlertid vores indtryk at de særdeles tålmodige og opmærksomme tilhørere, der kvitterede for foredraget med en længere klapsalve, har fået noget at tænke over - og fortælle videre om. Således som det netop også var vore intentioner i forsøget på at skabe grobund for en øget interesse omkring det næste arrangement på Chronomatisk Forskningscenter medio september 2005.

E r n s t R a s m u s s e n